دسته‌بندی: سامانه 26

صورتحساب الکترونیک
آموزش
Amkmmodir

صورتحساب‌های الکترونیکی

📌 صورتحساب الکترونیکی نوع اول صورتحسابی است با اطلاعات هویتی فروشنده و خریدار، کالا/خدمت فروش رفته است.📌 صورتحساب الکترونیکی نوع دوم صورتحسابی است با اطلاعات

ادامه مطلب »

انواع صورتحساب الکترونیکی

صورتحساب الکترونیکی نوع اول، صورتحسابی است با اطلاعات هویتی فروشنده و خریدار، کالا/خدمت فروش رفته. که تاکنون هفت الگو برای صورتحساب الکترونیکی نوع اول درنظر

ادامه مطلب »